SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAK


cvičenia z informatiky - jazyk C


 späť na úvod C  

/* Číselné sústavy*/

 Číslica - znak na zápis číselnej hodnoty.

 Rímske číslice - sú tvorené kombináciou nasledujúcich písmen, ktoré zastupujú číselné hodnoty:
I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500,M = 1000. Vyššie rády sa zapisujú viac vľavo. Ak predchádza nižšia hodnota vyššej, odčítame ju, inakzodpovedajúce hodnoty sčítame.
Rímska číselná sústava bola vytlačená arabskými číslami,v súčastnaj dobe se používa už len v obmedzenej miere - pri menách panovníkov, na označenie mesiacov, zväzkov kníh a pod.


 Arabské číslice (tiež cifry z arabského sifr) sú indického pôvodu, latinskej kultúre ich sprostredkovali Arabi. Od 13. storočia arabské čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 postupne prevládly. Umožňujú číselné počítánie lepšiee než rímske čísla. Tieto znaky vytvárajú desiatkovúčíselnú sústavu.

 Desiatková číselná sústava - je nejrozšírenejšia. Úplne vpravo je číslica nultého rádu(jednotky), jej hodnotu násobíme základom sústavy (desať) umocneným na nultú. Smerom doľava nasledujú číslice rádu prvého (desiatky), druhého (stovky), tretieho (tisíce) atď.Mínus prvý rád (desatiny), mínus druhý (stotiny) atď. píšeme za desatinnou čiarkou (v angličtine sa používa desetinná bodka).

 Ďalšie číselné sústavy
, s ktorými sa môžeme stretnúť, sú
dvojková (používa číslice 0, 1),
osmičková (číslice 0-7) a
šestnácková (alebo hexadecimálna, okrem číslic 0-9 používa písmenáa (10), b (11), c (12), d (13), e (14) a f (15)).

Tieto sústavy fungujú na rovnakom princípe akodesiatková, tj. napr. 1101 v dvojkovej sústave je rovno 1x23 + 1x22 +0x21 + 1x20, tj. 13 v sústave desiatkovej.

 

  možnosť vytvorenia fotogalérií s možnosťou prístupu na Vami vybrané heslo

www.spoluziaci.biz/albumy

stručný návod v slovenskom jazyku pomôže aj laikom


E-MAIL: infospoluziaci.bizCOPYRIGHT © Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk

SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  PROFESORI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  PROFESORKY  SPOLUŽIACI