BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽIEB

prednášajúci : Ing. Jakušová
  http://www.lefa.sk/
predmet : MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽIEB
  (2-2-0 zs)JLFUK
o predmete : 

Charakteristika ekonomického priestoru, v ktorom manažment pôsobí, manažment v sústave vedných odborov, klasické a moderné teórie manažmentu. Manažéri-vykonávatelia procesu manažmentu a vedenia ľudí, úlohy manažérov   riadení, jednotlivec a manažovanie seba samého, pracovné skupiny v zdravotníckom prostredí, komunikácia  nástroj riadenia. Základné manažérske funkcie: plánovanie v modernom manažmente, rozhodovací proces, organizácia a štruktúra jednotlivých zdravotníckych organizácií, identifikovanie hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú poskytovanie zdravotníckych služieb, organizačné modely, vnútorné a vonkajšie prostredie zdravotníckych zariadení, štýly vedenia, stimulácia, motivácia a hodnotenie pracovníkov, špecifiká zdravotníctva  riadení skupín, kontrola -  ciele a druhy kontrol. Strategický manažment. Ekonomické aspekty zdravotníckeho manažmenty, zdravotnícke služby v trhovej ekonomike, úplný manažment kvality.

   
literatúra : Sedlák, M.: Manažment, IURA EDITION, Bratislava, 2001
Donnely, J. H., Gibson, J. L., Ivanevich, J. M.: Management, Grada Publishing, Praha, 2002
Šallingová, Z. a kol.: Manažment v zdravotníckej starostlivosti 1, 2, učebnica, UPJŠ Košice, 1996
   
 

    I. prednášky : postupne budú doplnené

  II. otázky ku skúške : .  môžu byť obmenené

  1.otaz. Čo je manažment a aké sú jeho základné funkcie.
  2.otaz. Systémy manažmentu vo svete /Japonsko, USA/.
  3.otaz. Manažment ako teória resp. ako vedná disciplína.
  4.otaz. Hlavné vývojové smery manažmentu - podstata /klasická škola, teória medziľudských vzťahov,  moderná teória manažmentu, empirizmus a pragmatizmus/.
  5.otaz. Hlavné smery klasickej teórie manažmentu /tradičná, človek ako stroj, byrokratický model, procesný prístup k manažmentu, vedecké riadenie Taylorom/.
  6.otaz. Teória medziľudských vzťahov /Maid/.
  7.otaz. Motivácia /Maslov, Hadsberg, McGregor/.
  8.otaz. Rozhodovanie /Heuristika, 3skupiny/.
  9.otaz. Roli manažéra /Minsberg, 10 do troch skupín/.
10.otaz. Osobnosť manažéra, typy manažérov, manažérske schopnosti /kvalifikácia, prax, team/.
11.otaz. Plánovanie v modernom manažmente - podstata, plán podniku a jeho časti, druhy plánov /taktika stratégie/.
12.otaz. Organizovanie ako funkcia manažmentu, manažment ako proces /činnosť, subjekt a objekt riadenia/.
13.otaz. Podstata a postavenie OŠ, tvar a členitosť OŠ.
14.otaz. Možnosti dizajnu organizácií v zdravotníckych organizáciách /funkčný dizajn, divízna štruktúra/.
15.otaz. Organizácia OŠ /formálne a neformálne organizácie, normy/.
16.otaz. Vodcovstvo a štýly vedenia /Lewin r.1939, Tannenbaum 1959, Schmid/.
17.otaz. Situačná teória vodcotvstva /Hersej a Blanšard 1994/.
18.otaz. Kontrola - predmet, druhy, ciele.
19.otaz. Brainstorming - viď manažérska choroba.
20.otaz. Roll play - hranie úloh.
21.otaz. Reforma zdravotníctva na slovensku /zákon 277/94 v zmysle ďalších novelizácií - podstata platby/, /ústava SR článok 460/92 odsek 40/ - zmena platieb.
22.otaz. Časový manažment.
23.otaz. Strategický manažment - stratégia a taktika, 6 kľúčov k budúcemu úspechu /orientácia na zákazníka/, základné fázy /analýza SWOT/.
24.otaz. Systematická analýza organizácie a jej prostredia.


http://www.lefa.sk/

 


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk