predmet :

LEKÁRSKA ETIKA A BIOETIKA

    prednášajúci :  Doc. Nemčeková
   o predmete :  Lekárska etika a bioetika (2-2-0 zs) JLFUK 
 


Ľudské potreby
1. fyziologické, psychické, sociálne
-nie sú len analógiou potrieb živočíchov
-potreby a hodnoty
-niektoré potreby nemajú psychickú odozvu (neuvedomujeme si ich)- napr. v bezvedomí, starí ľudia nepociťujú smäd, ...
-ľudské potreby majú určité charakteristiky- do ich uspokojovania a vzniku vstupujú aj hodnoty (u živočíchov nie)
-človek vie určité potreby odložiť (do fyziologickej miery)- napr. sexuálna potreba (pre človeka to nie je len biologická záležitosť), ale do určitej miery aj hlad, smäd, ...
-hedonistický prístup- okamžité uspokojenie potrieb- vedie k nude a vzniku návykov
-ak sú v uspokojovaní potrieb prekážky, ich uspokojenie si človek viac váži- opak vedie v konečnom dôsledku k nespokojnosti
2.vznik, dynamika, hierarchia
-na rozdiel od živočíchov sa menia v konkrétnych podmienkach
-ambivalencia, protikladnosť potrieb- napr. odmietnutie život zachraňujúceho úkonu (fyziologická potreba v protiklade s duchovnou potrebou)
3.duchovné potreby
-nemajú biologický pôvod
-duchovná dimenzia života -schopnosť sebapresahovania (transcendencie)- k tomu, čo je:
-nutnou podmienkou
-dôvodom
-zmyslom ľudského života
-človek bez zmyslu života trpí neurózami 
-uspokojenie všetkých potrieb vedie k presýteniu, strate zmyslu života

Neistota
1.existenčná -kompenzovaná sociálnym spôsobom (aj na animálnej úrovni života), napr. kompenzácia nezamestnanosti sociálnymi dávkami
2.existenciálna -typicky ľudská
-človek so zabezpečenou existenčnou istotou sa pýta aj na zmysel života 
-zdroj duchovných potrieb, slúžia na redukciu existenciálnej úzkosti
-spätosť s budúcnosťou- nádej, zmysel života, morálka, konanie, ...
-tieto otázky vyplývajú z toho, že človek je jediný živočích, ktorý si neustále uvedomuje, že je smrteľný (zvieratá vedia dobre vycítiť len blízke nebezpečenstvo)

Duchovné potreby
1. potreba vzťahu k absolútno -prejavuje sa najmä v náboženstve (Boh)- nemajú ju všetci ľudia (napr. ateisti)
-ide o predstavu, že existuje vyššia sila, niekto dokonalý, dokonalejší ako človek
2. potreba sebaúcty, vedomia vlastnej hodnoty, dôstojnosti -uspokojuje sa rozdielne v rozdielnych kultúrach (západ-úspech, východ-rodina)
3. potreba lásky, priateľstva, porozumenia -nejde len o sociálny vzťah
-bez podmienok (nie láska za niečo)
-potreba nádeje, 
-slobody (autonómia, sebestačnosť), 
-poznania (edukácia, sebavzdelávanie), 
-dobra, krásna