BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


SPRACOVANIE SIGNÁLOV V LEKÁRSTVE

prednášajúci : Ing. Jitka Mohylová, Ph.D. 
  www.fei.vsb.cz/kat449/Kat449Cz/MohJi.htm
predmet : SPRACOVANIE SIGNÁLOV V LEKÁRSTVE
  (2-0-2 zs) OSTRAVA Cz 
o predmete : 

Signály v lekárstve - pôvod, charakter a všeobecné princípy spracovania biosignálov. Charakteristika biosignálov, EEG, EMG, ECG, EOG. Spracovanie biologických signálov v reálnom čase a off line. Štatistické chrakteristiky biosignálov, pravdepodobnostné rozloženie signálov. Údaje o pacientovi, identifikačné súbory. Spektrálna analýza, parametrické a neparametrické metódy. Topografické mapovanie elektrofyziologickej aktivity, použitie v klinickej diagnostike. Neurónové siete a spracovanie signálov. Metódy automatickej klasifikácie. Elektrokardiografický signál, digitálne spracovanie, vlastnosti. Respirometria, opis parametrov signálu, základné algoritmy a výstupné údaje. Obrazové signály, prezentácia v diskrétnej forme.

   
literatúra : Krajča,V., Petránek,S.: Počítačová elektroencefalografia. Úvod do problematiky. Česká a Slovenská neurológia a neurochirurgia. Supplementum, 1995
Svatoš,J.: Biologické signály I. Geneze, zpracováni a analýza. Skriptum ČVUT FEL, 1995
Šnorek,M., Jiřina,M.: Neuronové síte a neuropočítače
Mohylová,J.: Využití číslicového zpracování signálu EEG pro lokalizaci epileptického ložiska. Doktorská dizertačná práca 1999
  pôvodné »skriptá« v českom jazyku
 

  I. prednášky :  
                           v slovenskom jazyku (preložené) »skriptá«

  2. labáky :  

               

  II. otázky na skúšku : .

                    1. 
                  .....
pripravuje sa
                


www.fei.vsb.cz/kat449/Kat449Cz/MohJi.htm

 


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk