BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


ELEKTRONIKA 1

prednášajúci : Doc. Ing. Miroslav Hrianka Phd.
Doc. Ing. Jozef Čuntala Phd.
  http://fel.utc.sk/kee/main_sk.htm
predmet : ELEKTRONIKA 1
  (2-0-3 zs) KEE 
o predmete : 

Polovodičové súčiastky bez PN priechodu. Bipolárne tranzistory v zapojení SE, SC, SB, unipolárne tranzistory , zosilňovače s bipolárnymi a unipolárnymi tranzistormi, napäťová a prúdová spätná väzba, oscilátory, viacstupňové a kombinované zosilňovače, diferenciálne zosilňovače, operačné zosilňovače, aplikácie s operačnými zosilňovačmi, optoelektronické súčiastky, tranzistorové spínače, viacvrstvové spínacie prvky, princípy elektróniek.

   
literatúra : Čuntala J., Hrianka M., Kejzlar M.: Elektronika, skriptá ŽU v Žiline, 99 
Burger:Elektronické prvky, VŠ učebnica, Alfa Bratislava, 1989
Seifert: Polovodičové prvky a obvody na spracovanie spojitých signálov, Alfa Bratislava 1988
Čuntala a kol.: Elektronika pre oznamovanie a zab., skriptá VŠDS, Alfa Bratislava, 1986
Čuntala a kol: Elektronika pre oznamovanie a zab.(návody na cvičenia),skriptá VŠDS, Alfa, 1988
  *.doc
 

    I. prednášky :  

                   pripravuje sa zoznam kapitol

  II. otázky na skúšku :

                   sa pripravuje

III. laboratórne cvičenia : »zip1«

                 č.1 -Elektronické súčiastky a lab. Meracie prístroje 
                 č.2 -Stabilizácia pracovného bodu a návrh nízkofrekvenčného zosilňovacieho                        stupňa s bipolárnym a unipolárnym tranzistorom
                 č.3 -Výkonový tranzistorový zosilňovač s bipolárnymi tranzistormi
                 č.4 -Spätná väzba
                 č.5 -Operačné zosilňovače
                 č.6 -Viacvrstvové spínacie prvky 

pokyny pre vypracovanie:

Každý protokol z laboratórnych cvičení  z predmetu ELEKTRONIKA musí obsahovať:

1.  Úplne znenie zadania.

       Aj s prípadnými doplnkami a zmenami podľa pokynov odborného asistenta.

 2.   Výpočet podľa zadania.

Výpočet musí obsahovať:  - vzorce
                                           -
dosadené číselné hodnoty 
                                           -
vyznačenie zvolených parametrov
                                           -
zdôvodnenie zanedbaných hodnôt
                                           -
výsledok s prípadným zaokrúhlením

 3.      Elektrickú schému zapojenia s vyznačením hodnôt el. súčiastok.

 4.      Tabuľku nameraných hodnôt .

      Musí byť v súlade s podpísaným podkladom z príslušného laboratórneho cvičenia.

 5.      Grafy, časové priebehy .

            Spracované na mm resp. semilogaritmickom papieri.   Nespracovávať na PC !

6.      Zhodnotenie.

Vyhodnotiť, či je zhoda medzi teóriou, výpočítanými a nameranými hodnotami.

7.  Výpočet príkladu zadaného na laboratórnom cvičení

Výpočet musí obsahovať:- vzorce
                                         -
dosadené číselné hodnoty 
                                         -
vyznačenie zvolených parametrov
                                         -
zdôvodnenie zanedbaných hodnôt
                                         -
výsledok s prípadným zaokrúhlením
 

POZNÁMKY:

-Ku každému protokolu z laboratórnych cvičení priložiť podpísané podklady vypočítaných a nameraných hodnôt.

-Protokol z laboratórnych cvičení môže byť spracovaný v pracovnom zošite formátu A4 pri splnení vyššie uvedených bodov alebo na samostatných listoch formátu A4.

-Protokol z laboratórnych cvičení je možné napísať rukopisom alebo na PC.


http://fel.utc.sk/kee/main_sk.htm

 


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk